Walne Zebranie Członków RLGD Pomorza Zachodniego

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna). Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 1600, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Czytaj dalej „Walne Zebranie Członków RLGD Pomorza Zachodniego”

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego, przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021 -2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zebrane informacje, wnioski i propozycje przyszłych działań promocyjnych, informacyjnych i inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego.

Konsultacje w Karnicach

W dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach przy ul. Osiedlowej 18 odbędą się konsultacje z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zgłoszone uwagi w zakresie potrzeb, planowanych inwestycji i projektów zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.    

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 23 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zebrane informacje, wnioski i projekty przyszłych działań inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego. 

Ankieta

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju obszarów rybackich na lata 2021-2027, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego, zaprasza:

1)     Armatorów statku  rybackiego o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i nie została zawieszona lub cofnięta;

2)     Podmioty prowadzące na obszarach morskich chów lub hodowlę organizmów morskich;

3)     Uprawnionych do rybactwa, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r., poz.883 z późn. zm.);

4)     Podmioty wykonujące działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych;

5)     Zakłady przetwórstwa produktów rybnych wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

6)     Uznane organizacje producentów, związki organizacji producentów lub organizacje międzybranżowe o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 678 z późn. zm.);

7) Przedstawicieli pozostałych sektorów gospodarczych, publicznych – samorządowych i społecznych 

 działających na terenie gmin: Dziwnów, Rewal, Karnice, Świerzno, Golczewo, Trzebiatów i Płoty do wzięcia udziału w procesie jej tworzenia. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie pomysłów, które Państwa zdaniem powinny być wspierane w jej ramach. Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet. 

SZKOLENIE I POSIEDZENIE RADY RLGD POMORZA ZACHODNIEGO

W dniu 14.09.2023 r.(czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się szkolenie i posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu  14.09.2023 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady RLGD Pomorza Zachodniego

6.     Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego z następujących zagadnień:

–       zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.

7. Referowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
8. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
9. Rozpatrzenie i ocena wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
10. Zliczenie punktów.

11. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.

12. Wolne wnioski.

13. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
14. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.