Walne Zebranie Członków RLGDPZ

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  2019 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6, 7,8,9,10,11,12,13,14  porządku obrad ;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8)     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

9)     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków  Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

12) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

14) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

15) Wolne wnioski;

16) Zamknięcie zebrania.

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – Procedura aktualizacji LSR, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Tematem konsultacji społecznych jest zmiana w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przyczyny zmian w LSR:
1. Wnioski wynikające z  analizy bieżącego funkcjonowania Biura RLGD Pomorza Zachodniego w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” i analizy aktualnego poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – przeprowadzona ewaluacja wg stanu po przeprowadzonych 4 naborach wniosków o dofinansowanie.
1.1. Temat szczegółowy przeprowadzanej konsultacji: Aktualizacja rozdziału VIII LSR – Budżet LSR w ramach:
Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
Celu szczegółowego – 3.1. Aktywizacja społeczności rybackiej do 2022 r.
Przedsięwzięcia – 3.1.1. Funkcjonowanie RLGD do 2022 r.
2. Warunek konieczny niniejszych zmian, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego o zmianach LSR .
3. Planowany termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego – luty  2019 r.
4. Terminy i miejsca konsultacji społecznych:
w ramach następujących szkoleń:
1. W dniu 25.01.2019 r. 

 W Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, przy ul. Szosowej 5 o godz. 12.00 ( sala konferencyjna)


Szkolenie i konsultacje społeczne w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza  mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020” na szkolenie i  konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Termin szkolenia i konsultacji społecznych: 25 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 12 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna). 

Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

W dniu 25.01.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ( sala konferencyjna) w ramach szkolenia dla Beneficjentów i konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR odbędzie się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.
Tematyka szkolenia:
1. Zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.
2. Procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.
3. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.

Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

W dniu 30.10.2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 30.10.2018r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
4. Referowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
5. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
6. Rozpatrzenie i ocena wniosków w ramach ogłoszonego naboru i wniesionych protestów.
7. Zliczenie punktów.
8. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla
RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia
kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
9. Wolne wnioski.
10. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
11. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Szkolenie dla Członków RADY RLGD

W dniu 25.10.2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ( sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.
Tematyka szkolenia:
1. Zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.
2. Procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.
3. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Informujemy że, w Dzienniku Ustaw z dnia 7 sierpnia 2018 r., poz. 1503 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Pobierz plik >>

Aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych od 14.07.2017 r.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieściło na swojej stronie internetowej aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych dla Beneficjentów obowiązujące od 14.07.2017r.
Link: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/
Niniejsze wzory dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków – dokumenty do pobrania.