Posiedzenie i szkolenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 02.02.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala
konferencyjna odbędzie się posiedzenie i szkolenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.


Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 02.02.2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spisanie listy obecności.
 3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
  Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 6. Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego z następujących
  zagadnień:
  – zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i
  aktualizacja obowiązujących przepisów,
  – procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja
  obowiązujących przepisów,
  – zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja
  obowiązujących przepisów.
 7. Referowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
 8. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
 9. Rozpatrzenie i ocena wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
  10.Zliczenie punktów.
 10. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 –
  2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i
  ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 13. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
  INFORMACJA DODATKOWA – ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU Z
  PANDEMIĄ COVID – 19.
 14. Do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie należy wchodzić
  pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
 15. Miejsca w trakcie posiedzenia mogą być zajmowane na przemian z zachowaniem
  jednego wolnego miejsca między członkami Rady.
 16. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed
  wejściem do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.
 17. W trakcie posiedzenia obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
 18. Do dyspozycji w wypadku indywidualnych potrzeb będą zabezpieczone rękawiczki
  gumowe jednorazowe.
 19. Zaleca się posiadanie swojego długopisu. W wypadku jego braku będą
  zabezpieczone długopisy jednorazowe.
 20. Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub
  złe samopoczucie proszone są o zaniechanie udziału w posiedzeniu.