OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

Zarząd Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego (zwanej dalej LSR) informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.

Jednocześnie rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Aktualizacja dotyczy korekty Rozdziału VII LSR – Budżet LSR, Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu i Załącznika nr 5 do LSR – Plan komunikacji, pkt 3 – Kampania promocyjna nt. efektów działalności RLGD – cel szczegółowy. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR, przeprowadzonej ewaluacji oraz aktualnego poziomu wykorzystania środków finansowych w poszczególnych przedsięwzięciach w ramach realizacji procesu naborów wniosków.

Procedura konsultacji będzie trwać od dnia 01.09.2021r. do dnia 08.09.2021 r. według poniższego harmonogramu.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I. Konsultacje indywidualne (telefonicznie lub mailowo) – od godz. 800 do godz. 1500.

– mailowo (e-mail: biuro@rlgdpz.pl),
– telefonicznie, (tel. 914436155, 603452988) -w godzinach pracy biura)

II. Konsultacje zbiorowe – otwarte w dniu 08.09.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie (sala konferencyjna), przy ul. Szosowej 5. Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego oraz członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.

III. Zespół roboczy powołany przez Zarząd Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego:

1.     Łukasz Dzioch.

2.     Emilia Szafran.

3.     Jarosław Łojko.

4.     Przemysław Walentynowicz.

W dniu 9.09.2021 r. o godz. 1400 odbędzie się spotkanie zespołu roboczego, na którym dokonana zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji.

IV. W dniu 9.09.2021 r. o godz. 1500odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, na którym zostaną omówione wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych i prac zespołu roboczego.

V. Planowany termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego ustala się na dzień 28.09.2021 r. o godz.1630, gdzie wprowadzone zmiany będą uchwalane. Zaktualizowana LSR wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.