Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 28 września 2021 r. o godz. 16 30, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w IV kwartale 2021 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt 6,7,8,9,10 i 11 porządku obrad ;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu RLGD Pomorza Zachodniego za 2020 rok;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2020 rok;

8)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego za 2020 rok;

9)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2020 rok;

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

11) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

12) Wolne wnioski;

13) Zamknięcie zebrania.

INFORMACJA DODATKOWA

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID -19

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zostanie przeprowadzone z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID – 19:

1.     Zaleca się udział w Walnym Zebraniu Członków w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos.

2.     Na posiedzenie do sali konferencyjnej należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.

3.     Miejsca należy zajmować według zasady „ co drugie miejsce wolne”.

4.     Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed wejściem na salę konferencyjną.  

5.     Do dyspozycji w miarę indywidualnej potrzeb na sali konferencyjnej będą przygotowane rękawiczki gumowe jednorazowe.

6.     Zaleca się posiadanie swojego długopisu w celu podpisania listy obecności. W wypadku jego braku będą zabezpieczone długopisy jednorazowe.

7.     Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe samopoczucie proszone są o zaniechanie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków. W takiej sytuacji zaleca się przekazanie innej osobie biorącej udział stosownego pełnomocnictwa.