Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 marca  2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 21 marca 2022 r.  o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  II kwartale 2022 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6 i 7 porządku obrad;

6)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian i aktualizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8) Wolne wnioski;

9) Zamknięcie zebrania.