Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 27 września 2022 r. o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w IV kwartale 2022 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt 6,7,8,9 i 10 porządku obrad;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu RLGD Pomorza Zachodniego za 2021 rok;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2021 rok;

8)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego za 2021 rok;

9)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2021 rok;

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

11) Wolne wnioski;

12) Zamknięcie zebrania.