OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

Zarząd Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego (zwanej dalej LSR) informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.

Jednocześnie rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Aktualizacja dotyczy korekty Rozdziału V LSR – Cele i wskaźniki, Rozdziału VIII LSR – Budżet LSR, Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu i Załącznika nr 4 do LSR – Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia
tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację, a w przypadku LSR współfinansowanych z EFRROW dodatkowo „Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020”.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR, przeprowadzonej ewaluacji oraz aktualnego poziomu wykorzystania środków finansowych w poszczególnych przedsięwzięciach w ramach realizacji procesu naborów wniosków.

Procedura konsultacji będzie trwać od dnia 22.12.2022 r. do dnia 02.01.2023r. według poniższego harmonogramu.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I. Konsultacje indywidualne (telefonicznie lub mailowo) – od godz. 800 do godz. 1500.

– mailowo (e-mail: biuro@rlgdpz.pl),
– telefonicznie, (tel. 914436155, 603452988) -w godzinach pracy biura)

II. Konsultacje zbiorowe – otwarte w dniu 29.12.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie (sala konferencyjna), przy ul. Szosowej 5. Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego oraz członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.

III. Zespół roboczy powołany przez Zarząd Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego:

1.     Łukasz Dzioch.

2.     Emilia Szafran.

3.     Jarosław Łojko.

4.     Przemysław Walentynowicz.

W dniu 02.01.2023 r. o godz. 1400 odbędzie się spotkanie zespołu roboczego, na którym dokonana zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji.

IV. W dniu 11.01.2023 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, na którym zostaną omówione wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych i prac zespołu roboczego.

V. Planowany termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego ustala się na dzień 11.01.2023 r. o godz.1600, gdzie wprowadzone zmiany będą uchwalane. Zaktualizowana LSR wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.