Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 stycznia  2023 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 12 stycznia 2023 r.  o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  I kwartale 2023 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6 i 7 porządku obrad;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zmian i aktualizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8) Wolne wnioski;

9) Zamknięcie zebrania.

W wypadku niemożności bezpośredniego udziału w Walnym Zebraniu Członków, osoba reprezentująca powinna posiadać pełnomocnictwo zgodne z załączonym wzorem do niniejszego zawiadomienia. Podpis na pełnomocnictwie powinien być potwierdzony notarialnie lub przez Członka Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego lub Dyrektora Biura RLGD Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.