Walne zebranie Członków RLGD Pomorza Zachodniego

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 28 czerwca 2023 r. o godz. 1630 , również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3) ustalenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) omówienie spraw bieżących i przewidywanych zamierzeń do realizacji w II półroczu 2023 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 porządku obrad;
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RLGD Pomorza Zachodniego w minionej kadencji,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego w minionej kadencji,
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu RLGD Pomorza Zachodniego w minionej kadencji,
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2022 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
12) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
13) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
14) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
15) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
16) wolne wnioski,
17) zamknięcie zebrania.