Rozporządzenie w sprawie zaliczek

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 będą mogli korzystać z zaliczek w ramach realizowania operacji. Umożliwia to nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 189).

Co określa dokument:
– warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek
– terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres.

Kiedy i na co będzie można uzyskać zaliczkę:
– jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
– jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie
– wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w umowie o dofinansowanie.

Pobierz rozporządzenie >>