KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Lokalnej startegii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – Procedura aktualizacji LSR, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Przyczyny zmian w LSR:
1. Zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR – ogłoszenie Ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2017r., poz. 1475) i nowelizacja Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności ( Dz.U. z 2015r., poz.378 oraz Dz.U. z 2017r.,poz.5.)
1.1. Temat szczegółwy przeprowadzanej konsultacji:
 aktualizacja rozdziału VI LSR – Sposób oceny i wyboru operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru.
2. Zmiany dokumentów programowych lub rozporzadzeń dotyczących zagadnień objętych LSR.
2.1. Temat szczegółowy przeprowazdanej konsultacji:
 zmiana Załącznika nr 1 do LSR – Procedura aktualizacji LSR, w zakresie nadania uprawnień dla Zarządu Stowarzyzsenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego do dokonywania aktualizacji i zmian LSR. Warunek konieczny niniejszej zmiany, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego o zmianie Statutu stowarzyszenia.
3. Planowany termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego – IV kwartał 2017r.
4. Terminy i miejsce konsultacji społecznych:
 w ramach szkolenia w dniu 27 września 2017r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie (sala konferencyjna),
 w ramach szkolenia w dniu 29 września 2017r. o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy w Rewalu ( sala konferencyjna),
 w ramach szkolenia w dniu 05 października 2017r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie ( sala konferencyjna).