Ogłoszenie o naborze wniosków

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym
„Rybactwo i Morze” w zakresie:
1) Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
2) Cel szczegółowy – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
3) Przedsięwzięcie – 1.1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.


Limit środków w naborze: 1 700 000,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 200 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N r 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) nr 2328, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 200 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.
4) Przedsięwzięcie – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 891 716,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.
1) Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
2) Cel szczegółowy – 2.1. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
3) Przedsięwzięcie – 2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i   rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 523 389,00 zł.  
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:
-jest w interesie zbiorowym,
lub
-ma zbiorowego beneficjenta,
lub
-projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;
poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak
nie więcej niż 300 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.
4)Przedsięwzięcie – 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 100 000,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 30 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:
-jest w interesie zbiorowym,
lub
-ma zbiorowego beneficjenta,
lub
-projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;
poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak
nie więcej niż 30 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.
Termin składania wniosków: od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
ul. Osiedle Rybackie 16 K,
72-420 Dziwnów,
w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500
Zakres tematyczny operacji: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1442.).
Warunki udzielenia wsparcia:
1)Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2)Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
3)Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru z zachowaniem śladu rewizyjnego.
4)Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego rozumianą jako operację, która:
-zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
-jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.
5)Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1167) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1442.).
6)Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze wniosków o dofinansowanie.
7)Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.
Lokalne kryteria wyboru operacji:
karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego przedsięwzięcia są udostępnione na stronie: www. rlgdpz.pl w zakładce: nabory wniosków/kryteria oceny oraz w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego. Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania jest określona w karcie oceny dla każdego przedsięwzięcia.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenie dofinansowania:
1)Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B. VIII. Informacja
o załącznikach.
2)Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami LSR RLGD Pomorza Zachodniego oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:  
1)Formularz Wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
2)Formularz umowy o udzielenie wsparcia.
3)Formularz wniosku o płatność.
4)Warunki udzielenia wsparcia.
5)Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
6)Kryteria wyboru operacji ustalone w LSR.
7)Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie pomocy wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie i dokumenty do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, są dostępne w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego i na następujących stronach internetowych:
-Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego – www.rlgdpz.pl.
-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.wzp.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów, tel. 914436155,
tel. kom. 603452988 lub drogą elektroniczną mail biuro@rlgdpz.pl.
Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście), albo przez pełnomocnika, albo osobę upoważnioną w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego.