Stanowisko informacyjne na Festynie Rybaka

W dniach 1 i 2 lipca 2017r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.

Aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieściło na swojej stronie internetowej aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych dla Beneficjentów.
Link: www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybackie/piorytet- 4/

Niniejsze wzory dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków – dokumenty do pobrania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 ( sala konferencyjna).
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3) ustalenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) omówienie spraw bieżących i przewidywanych zamierzeń do realizacji w 2017 roku.
6) omówienie projektu uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku,
7) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku,
8) wolne wnioski,
9) zamknięcie zebrania.
Ze względu na pilność sprawy proszę o niezawodne przybycie.

Prezes Zarządu
Grzegorz Jóźwiak

Rozporządzenie w sprawie zaliczek

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 będą mogli korzystać z zaliczek w ramach realizowania operacji. Umożliwia to nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 189).

Co określa dokument:
– warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek
– terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres.

Kiedy i na co będzie można uzyskać zaliczkę:
– jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
– jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie
– wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w umowie o dofinansowanie.

Pobierz rozporządzenie >>