Prawo krajowe

USTAWA z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych.
Pobierz plik >>

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
Pobierz plik >>

Nowelizacja z dniem 7 września 2018 r.USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Pobierz plik >>

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Pobierz plik >>

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Pobierz plik >>

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Pobierz plik >>

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o stowarzyszeniach.
Pobierz plik >>

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Pobierz plik >>

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze”
Pobierz plik >>

Program operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020
Pobierz plik >>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 189).
Pobierz plik >>
Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020 – niewykorzystane zaliczki
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/rachunek-do-zwrotu-srodkow-w-ramach-po-ryby-2014-2020.html

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii
>Pobierz plik >>

Zmiana Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Pobierz plik >>

Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-202 oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2017r., poz 1475
Pobierz plik >>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Pobierz plik >>