RODO

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego
przepływu (tzw. RODO).
W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych" w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawarte umowy a także
udzielonej zgody.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Odnosząc się do wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „Rozporządzenie
RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
prawach przysługujących Pani/Panu z tego tytułu.
Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rybacka Lokalna
Grupa Działania Pomorza Zachodniego, z siedzibą w Dziwnowie, ul. Osiedle Rybackie
16K, 72-420 Dziwnów, tel. 91 443 61 55,biuro@rlgdpz.pl.
2) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy, a także na podstawie udzielonej zgody.
3) Informujemy również, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna
Grupa Działania Pomorza Zachodniego;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa
Działania Pomorza Zachodniego;
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.
4) Nawiązując do przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b)inne podmioty – na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem
Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
6)Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7) W sytuacjach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
wyrażonej wcześniej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit a Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym
momencie. Przedmiotowe cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez
osoby, których dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.
10) Informujemy, że Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.
11) Jednocześnie zaznaczamy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i wówczas nie będą profilowane.