Nabór wniosków o dofinansowanie

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

w zakresie:

Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
Cel szczegółowy – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
Przedsięwzięcie – 1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 130 000,00 zł.
Przedsięwzięcie – 1.1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 1 090 000,00 zł.
Przedsięwzięcie – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 1 105 341,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
Cel szczegółowy – 2.1. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
Przedsięwzięcie – 2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczy historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 1 090 000,00 zł.
Przedsięwzięcie – 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 330 000,00 zł.
Przedsięwzięcie – 2.1.3. Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu.
Limit środków w naborze: 100 000,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:
jest w interesie zbiorowym,
lub
ma zbiorowego beneficjenta,
lub
projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;
poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak
nie więcej niż 300 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

Termin składania wniosków: od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
ul. Osiedle Rybackie 16 K,
72-420 Dziwnów,
w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500

Zakres tematyczny operacji: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016r, poz.1435).

Warunki udzielenia wsparcia:
Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru z zachowaniem śladu rewizyjnego.
Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego rozumianą jako operację która:
zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.
Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r., poz. 378 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym
w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016r, poz.1435).
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze wniosków o dofinansowanie.
Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.

Lokalne kryteria wyboru operacji:
karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego przedsięwzięcia są udostępnione na stronie: www. rlgdpz.pl w zakładce: nabory wniosków/kryteria oceny oraz w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego. Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania jest określona w karcie oceny dla każdego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenie dofinansowania:
Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym „ Rybactwo i Morze”, wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja
o załącznikach.
Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami LSR RLGD Pomorza Zachodniego oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
Formularz Wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Formularz umowy o udzielenie wsparcia.
Formularz wniosku o płatność.
Warunki udzielenia wsparcia.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Kryteria wyboru operacji ustalone w LSR.
Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie pomocy wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie i dokumenty do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, są dostępne w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego i na następujących stronach internetowych:
Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego – www.rlgdpz.pl.
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.wzp.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów, tel. 914436155,
tel. kom. 603452988 lub drogą elektroniczną mail biuro@rlgdpz.pl.

Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście), albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego.