Ogłoszenie o naborze wniosków

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:

1) Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
2) Cel szczegółowy – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
3) Przedsięwzięcie – 1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez
tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa,
rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 76 986,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych
kosztów, nie więcej niż limit środków w naborze na wszystkich wnioskodawców.
4) Przedsięwzięcie – 1.1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub
utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na
obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 730 000,00 zł.
5) Przedsięwzięcie – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022
roku.
Limit środków w naborze: 713 169,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych
kosztów, nie więcej niż 150 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja
jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N r 508/2014 z dnia 15 maja
2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2328, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr
791/2007 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011,
poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak
nie więcej niż 150 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.
1) Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
2) Cel szczegółowy – 2.1. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do
2022 roku.
3) Przedsięwzięcie – 2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczy historycznie lub
terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 1 275 543,00 zł.
4) Przedsięwzięcie – 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego
dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 94 998,00 zł.

5) Przedsięwzięcie – 2.1.3. Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach
rybackich i obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na
rzecz przeciwdziałania kłusownictwu.
Limit środków w naborze: 50 001,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych
kosztów, nie więcej niż 300 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:
 jest w interesie zbiorowym,
lub
 ma zbiorowego beneficjenta,
lub
 projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu
lokalnym;
poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak
nie więcej niż 300 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.
Termin składania wniosków: od dnia 18 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
ul. Osiedle Rybackie 16 K,
72-420 Dziwnów,
w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7 00 – 15 00
Zakres tematyczny operacji: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań
wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i
Morze" (Dz. U. z 2016r, poz.1435 ze zm.).
Warunki udzielenia wsparcia:
1) Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu.
2) Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
3) Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach
naboru z zachowaniem śladu rewizyjnego.
4) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
Pomorza Zachodniego rozumianą jako operację która:
 zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników,
 jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.
5) Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r., poz. 378 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie
Szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej
na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym
w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016r, poz.1435 ze zm.).
6) Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze wniosków o dofinansowanie.
7) Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie
minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.

Lokalne kryteria wyboru operacji:
karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego przedsięwzięcia
są udostępnione na stronie: www. rlgdpz.pl w zakładce: nabory wniosków/kryteria oceny oraz
w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego. Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie
dofinansowania jest określona w karcie oceny dla każdego przedsięwzięcia.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków
udzielenie dofinansowania:
1) Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym „ Rybactwo i Morze”,
wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja
o załącznikach.
2) Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność
operacji z celami LSR RLGD Pomorza Zachodniego oraz lokalnymi kryteriami wyboru
operacji.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia:
1) Formularz Wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4.
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym
„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
2) Biznes plan uproszczony 2014-2020.
3) Formularz umowy o udzielenie wsparcia.
4) Formularz wniosku o płatność.
5) Warunki udzielenia wsparcia.
6) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
8) Kryteria wyboru operacji ustalone w LSR.
9) Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie
pomocy wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie i dokumenty do ustalenia
spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, są dostępne w Biurze Stowarzyszenia
RLGD Pomorza Zachodniego i na następujących stronach internetowych:
 Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego – www.rlgdpz.pl.
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.wzp.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza
Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów, tel. 914436155,
tel. kom. 603452988 lub drogą elektroniczną mail biuro@rlgdpz.pl .
Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji
elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście), albo przez pełnomocnika
albo osobę upoważnioną w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego.