Nabór wniosków o dofinansowanie

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:

1) Cel ogólny – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.

2) Cel szczegółowy – 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

3) Przedsięwzięcie – 1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 65 000,00 zł.

4) Przedsięwzięcie – 1.1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 545 000,00 zł.

5) Przedsięwzięcie – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 615 000,00 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7 00 – 15 00
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

Zakres tematyczny operacji: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016r, poz.1435).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2) Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

3) Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru z zachowaniem śladu rewizyjnego.

4) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego rozumianą jako operację która:
 zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

5) Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r., poz. 378 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016r, poz.1435).

6) Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

7) Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.

Lokalne kryteria wyboru operacji:
karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego przedsięwzięcia są udostępnione na stronie: www.rlgdpz.pl w zakładce: nabory wniosków/kryteria oceny oraz Biurze RLGD Pomorza Zachodniego. Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania jest określona w karcie oceny dla każdego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenie dofinansowania:
1) Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym „ Rybactwo i Morze”, wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach.
2) Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami LSR RLGD Pomorza Zachodniego oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
1) Formularz Wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
2) Formularz umowy o udzielenie wsparcia.
3) Formularz wniosku o płatność.
4) Warunki udzielenia wsparcia.
5) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
6) Kryteria wyboru operacji ustalone w LSR.
7) Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie pomocy wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie i dokumenty do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, są dostępne w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego i na następujących stronach internetowych:
– Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego – www.rlgdpz.pl.
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.wzp.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów, tel. 914436155, tel. kom.603452988 lub drogą elektroniczną mail biuro@rlgdpz.pl.

Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście), albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego.